Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Verplichtingen van de autorijschool

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.
1.2 Het rijexamen wordt door Rijschool Mark binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles wordt volledig benut door de leerling.
1.5 Rijschool Mark heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 | Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Mark Mark het recht om de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft Rijschool Mark het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Mark.
2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft Rijschool Mark het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft Rijschool Mark het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 | Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Rijschool Mark de volgende procedure:
• a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
• b. Rijschool Mark heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag Rijschool Mark rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Rijschool Mark een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

Artikel 4 | Rijexamens

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Mark heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Artikel 5 | Beëindigen van overeenkomsten

5.1 Rijschool Mark heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
• a. Rijschool Mark sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Mark (zie artikel 2.5).
• b. Rijschool Mark sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 | Aanvullende afspraken

6.1 Rijschool Mark kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 | Lespakketten

7.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

Artikel 8 | Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
• a. Rijschool Mark kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Mark draagt zelf het risico.
• b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
• c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
• d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met Rijschool Mark op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2Rijschool Mark zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.